O Centru podpory zdraví

Centrum podpory zdraví, z. ú. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou Centra podpory zdraví, z. ú. je Ing. Lenka Plzáková, která absolvovala VŠCHT v Praze na Ústavu analýzy potravin a výživy.

Hlavním posláním organizace je prevence a osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

Centrum podpory zdraví, z. ú. se věnuje nejen zdravé výživě, ale klade důraz i na pohyb, který je samozřejmostí zdravého životního stylu. Vzniklo tak spojení poradenského centra věnovaného výživě a vlastního cvičebního sálu. Součástí organizace je realizace projektů z oblasti primární prevence.

Co děláme?

Naše aktivity a programy

Výživové poradenství dětí a dospělých

Pro děti a dospělé nabízíme možnost individuálního výživového poradenství, včetně navržení vhodné pohybové aktivity.

Zaměřujeme se jak na zdravé klienty, tak na klienty, kteří mají zdravotní omezení jako je obezita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, kompenzovaný diabetes II. typu a zvýšená hladina kyseliny močové, jejímž důsledkem může být dna. Zabýváme se rovněž poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie).

V praxi se jedná o tyto služby:

  • Komplexní výživové poradenství dítěte ve spolupráci s rodinou
  • Komplexní výživové poradenství dospělého klienta
  • Komplexní výživové poradenství nemocného klienta
  • Konzultace z oblasti výživy a pohybu

Kromě individuálního výživového poradenství nabízíme i možnost skupinového kurzu hubnutí.

Projekty a činnosti zaměřené na předškolní děti

U předškolních dětí klademe důraz na pestrou stravu, pitný režim a spontánní pohybovou aktivitu.

V tomto věku se u dětí formují základní návyky, které si přenášejí do dalšího života. Předškolním dětem se věnujeme v rámci projektu Cepík.

Projekt Cepík realizujeme v mateřských školách a je certifikován MŠMT pod číslem 45/14/1/CE jako program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na spektrum příjmu potravy – zdravá výživa. Cílovou skupinou jsou kromě dětí předškolního věku i rodiče a pracovníci mateřských škol.

Projekty a činnosti zaměřené na školní děti a dospívající

Ve výživě školních dětí existuje celá škála problémů. Různé stupně nadváhy až obezity mohou vést k problémům s vysokým krevním tlakem nebo diabetem apod. Na druhé straně se stále častěji setkáváme s poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie), a to nejen u dívek.

Děti v tomto věku již často mají “svou hlavu” a jsou velice citlivé na reklamu a módní trendy. Proto s dětmi pracujeme jako s individualitami, které musíme respektovat.

Na základních školách realizujeme primárně preventivní programy se zaměřením na zdravou výživu (projektové dny, přednášky, workshopy, výstavy).

Další projekty a činnosti

Naše další aktivity

Aktivity pro seniory

Naším už několikaletým projektem je dopolední cvičení seniorů. Pohybové aktivity jsou realizovány v malých skupinách s akreditovanými cvičitelkami. Kromě nesporného zdravotního benefitu cvičení se senioři navíc dostávají do kontaktu se svými vrstevníky. Cvičení tak plní nejen funkci zdravotní, ale i společenskou.

Fokus Labe, z. ú.

Projekt “Jak se lépe cítit ve svém těle” vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Fokus Labe, z. ú. Základním cílem projektu je edukovat lidi s duševním onemocněním o zdravém životním stylu a poskytnout pomoc s úpravou jejich hmotnosti.

Projekt se skládá ze 2 neoddělitelných částí – výživové a pohybové. Výživová část je vedena nepřímou formou se silným důrazem na praktická cvičení. Pohybová část je volena tak, aby byla efektivní a vhodná pro klienty s ohledem na jejich zdravotní stav.

Aktivizace mentálně postižených pohybovými aktivitami

Z našich zkušeností vyplývá, že pravidelné cvičení mentálně postižených výrazně přispívá ke zlepšení jejich motorických funkcí. Díky cvičení navíc dochází ke kontaktům s lidmi mimo ústavní péči, což posiluje socializaci a společenský kontakt.

Přednášky a volnočasové aktivity

Máme bohaté zkušenosti s předáváním informací a edukací. Přednášíme na konferencích, seminářích, ale i pro různé zájmové skupiny. Přednášky z oblasti výživy jsme schopni připravit dle individuálního zadání klienta, např. výživa seniorů, výživa předškolních a školních dětí.

Pravidelně se účastníme volnočasových aktivit – např. Den pro dětskou knihu, Den dětí apod.

Vědecko-výzkumné projekty

V rámci našich aktivit spolupracujeme s univerzitami a výzkumnými organizacemi, např. Univerzita Oslo (Public Health Nutrition), Univerzita Porto, Masarykova Univerzita v Brně (Lékařská fakulta), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Katedra preprimární pedagogiky) a další.

INFORMACE

Více informací o nás najděte na webu www.cepoz.cz, www.cepik.cz, nebo na facebooku.